A fordítás során figyelembe vettük a már meghonosodott magyar szakkifejezéseket, átvettük a szabványban előírt valamint más szótár jellegű kiadványokban megjelent és elfogadott megnevezéseket.

Van a kötetben néhány fogalom, amelynek nincs elfogadott magyar megfelelője, esetenként maga a fogalom sem használatos a magyar szakirodalomban. Az ilyen magyar kifejezés előtt a o jellel kívánjuk jelezni, hogy azt nem tekintjük a fogalom „hivatalos” magyar kifejezésének, csupán aján-latnak (ha a szakma elfogadja, idővel elkophat a o az elnevezés elől). Ugyanezt a jelet használtuk azoknál az angol címszavaknál is, amelyeknek egyáltalán nincs magyar megfelelőjük.

Előfordul, hogy a magyar kifejezés megegyezik az eredeti angollal (elsősorban mozaikszavaknál és cégneveknél), ilyen esetben nem adtuk meg ismételten az angol nevet.

A szócikkek az eredeti (angol) címszóval az angol ábécé szerinti sorrendben követik egymást. A magyar configuration címszavak is ebbe a sorrendbe illeszkednek, de ezeknél csak az angol címszóra való utalás található.

A kiadó nevében előre köszönjük azokat az észrevételeket, amelyek egy következő kiadás szakmai színvonalát emelni és javítani hivatottak.

A kiadó ez úton kívánja megköszönni a fordítók és lektorok, valamint a kötet kiadásán dolgozó összes munkatárs lelkiismeretes munkáját, és azzal a reménnyel ajánlják a kötetet az Olvasónak, hogy hasznosan fogja forgatni a számítástechnika tanulmányozása és művelése során.

A szótár használata angol szövegírás

A magyar kiadásban az eredeti (angol) ábécé sorrendjét, amely nem veszi figyelembe a szóközt, a pontot és más tagolójeleket, ill. a számokat, megőriztük. Ebbe a sorrendbe illeszkednek angol szövegíró a csak utalót tartalmazó magyar címszavak, amelyeknél nem tettünk különbséget a hosszú és a rövid ma-gánhangzók között.

pic

A pontatlan szövegolvasás, a rossz szótárhasználat félreértést, eredményez, amelyet tapasztalataink szerint a vizsgázó makacs kö­vetkezetességgel végigvezet angol jogi fordító 9 ker a szövegen. Merjünk kételkedni abban, amit első olvasásra nekibuzdulva leírtunk. Legtöbbször csaknem minden állításunk szerepel a szövegben, csak éppen fordított előjellel.
A sebtében értelmezett cím is prekoncepciót angol hiteles fordítás alakít ki a vizsgá­zóban, amelyhez görcsösen ragaszkodva az eredeti szövegtől telje­sen elütő tartalmat ad. A cím értelmezése maradjon a feladat végére mintegy megerősítésként, hogy a szövegben valóban arról van szó, amit a cím előrevetített.
Kerüljük a személyes vélemény megfogalmazását, vagy a saját, asszociatív ismereteink megosztását a javítóval, hiszen itt nem ez a feladat.
A szemelvények, amelyeket ebben a kötetben adunk certified hungarian translator közre, az 1997-ben és 1998-ban lefolytatott állami nyelvvizsgák anyaga. A szövegértési feladatokat az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központja technical translation hungarian rates ft eur angol nyelvi szekciójának munkatársai eredeti angol és amerikai forrásokból merítették, válogatták, szerkesztették és tették al­kalmassá a középfokú állami írásbeli hungarian english business translation district 19 nyelvvizsga olvasott szövegér­tési feladatának mérésére.
A kötet végén található megoldási kulcs csupán egy tartalmilag javasolt megoldást ad meg, amelyen kívül számtalan további variációt is feltételezünk az egyéni megfogalmazások szerint.

hungarian translator BACK