11. Műszaki (járműipari) szakszövegek fordításának sajátosságai

Bevezetés

A műszaki gyűjtőnévvel illetett szakterület egyike a legszerteágazóbb fordítási szak­ágaknak. Olyannyira változatos és eltérő szakmai felkészültséget igénylő területek tartoznak ide, hogy adott műszaki területen folytatott tanulmányokkal és tapasztalattal rendelkező fordítónak is sokszor komoly bátorságra – és rengeteg segédanyagra, utánajárásra – van szüksége ahhoz, hogy korrekt, pontos, szakszerű munkát ad­hasson ki a keze közül, ha más „felségterületre” merészkedik. Nemkülönben komoly nehézségbe ütközik a projektvezető is, amikor a megfelelő fordító felkutatása, illetve fordítói csapat összeállítása a feladata adott műszaki szakterülethez. Hasonló problémák talán csak a/ orvosi fordítások esetében jelentkeznek.

Természetesen az adott szakterületen jártas hivatalos fordítás fordító(k) felkutatása nem az egyedüli probléma, amellyel műszaki fordításoknál szembe kell néznünk. A projektvezető ko­moly dilemmával szembesül a humán erőforrások kiválasztásánál:

A műszaki végzettségű szakemberek idejük jó részét a szakmai ismeretek elsajátítására és szinten tartására fordítják, így – ha fordításra adják fejüket – lényegesen kevesebb idejük jut nyelvi és fordító képességeik csiszolására. Igen gyakran tehát a szakemberrel fordíttatott anyag meglehetősen „nyers”, értve ezalatt a helyesírási, nyelvhelyességi, fogalmazásbeli és stiláris problémákat, így tehát ahhoz, hogy közzétételre alkalmas formát nyerjen, mindenképpen át kell fésülni.

A felkészült, rutinos, megfelelő nyelvismerettel és helyesírási készséggel rendelkező, ámde műszaki végzettséggel nem rendelkező fordító pedig pusztán korábbi, hasonló projekteken szerzett tapasztalatával, mégoly kiterjedt szakirodalommal felvértezve sem veheti biztosra, hogy minden esetben meg tudja oldani a megfelelő szakkifejezés megtalálásának, hovatovább megalkotásának problémáját. Ehhez mindenképpen szükség van arra a tapasztalatra, ismeretanyagra, amelyre műszaki tudományok hall­gatásakor tesz szert az ember. (Tehát ha például a forrásszövegben valamilyen okból nem a bevett terminust használja a szerző egy adott gépelem vagy alkatrész megne­vezésére, a szakirányú ismerettel nem rendelkező fordító a szótár segítségével is könnyedén elakadhat, míg a berendezést ismerő, vagy elképzelni jobban képes mérnök átlendül ezen az akadályon, és beírja az oda illő szakkifejezést.)

pic

A következő útmutató a járműipari fordítások területéről vett példákkal igyekszik is­mertetni a műszaki fordítások általános vezérelvét, továbbá a járműipari fordítások egyes specifikus buktatóit, nehézségeit, egyben hasznos tanácsokkal is próbál szolgálni ezek elkerülésére. Mivel ezen fordítások szószáma akár a milliós nagyságrendet is elérheti, manapság kizárólag fordítástámogató eszköz használatával, angol magyar gazdasági fordítás csapatokban dolgozó fordítók bevonásával zajlanak az ilyen projektek, ezért szükség szerint az eszközhasználatban német szövegírás jelentkező problémákra is igyekszünk kitérni. Forrásnyelvként az angol nyelvet vesszük figyelembe.

Helyesírás

A fordítás alapvető követelménye a megfelelő helyesírás. A fordító munkájának gyümölcsét a megrendelő szűkebb–szélesebb körben publikálja, a közzétett doku­mentum nyelvi minőségén keresztül – ha közvetlenül és certified hungarian translation district 10 nevesítve nem is – az olvasók a fordító munkáját illetik dicsérettel vagy szidalommal, ezen az igazán lelkiismeretes fordító úgy dolgozik, mintha a kiadvány saját neve alatt jelenne meg. Hosszútávra tervező fordítónak elengedhetetlen a helyesírási szabályok ismerete, ezen ismeretek mélyítése; az ezzel foglalkozó kiadványoknak minden fordítási munka során a fordító keze ügyében kell lenniük, bárminemű bizonytalanság esetén fel kell ezeket ütni, és a problémának utána kell járni. Éppen ezért ez az útmutató nem is foglalkozik rész­telesen az általános helyesírási, nyelvhelyességi szabályokkal, azokat a vonatkozó ki­adványokból alaposan meg lehet ismerni. A helyesírás–ellenőrzés pedig a számítógép korában hungarian translation rates ft eur egyetlen kattintás dolga, így ennek elmulasztása súlyos hiba.

(Igazán halkan – és nem véletlenül zárójelben – jegyezzük csak meg: előfordulhat, hogy az ügyfelek nem elsősorban az akadémiai szintű nyelvismeretet követelik meg a műszaki fordításoknál, hanem a szakszerűséget, pontosságot, hungarian translator azt, hogy a műszer, gép vagy berendezés használója hatékonyan végezhesse munkáját a dokumentációra támaszkodva, így például az egybeírás–különírás terén elég nagy a mozgástér – nem utolsósorban azért is, mert elképesztően bonyolult, sokszorosan összetett kifejezések is szép számmal előfordulnak műszaki dokumentumokban.

Amire itt is különösen fi­gyelni kell, az hungarian video subtitling rates ft eur a következetesség, illetve az alapvető helyesírási, nyelvhelyességi szabá­lyok betartása. Hogy rögtön egy példával is szolgáljunk; a szerviz szó nagy mumus, rendszeresen írják hosszú i–vel, pedig röviddel kell, és sajnos a helyesírás–ellenőrző alaphelyzetben nem dobja ki a hosszú i–vel írt verziót. Tehát itt is, mint minden más fordításnál, határozottan ajánlott a helyesírási szótárt kéznél tartani és rendszeresen forgatni.) Pontosság, stílus, hangvétel

A szakfordítás alá tartozó legtöbb szakterületnél – leszámítva a marketing–, pr– és imázs–szövegeket, ahol nagyon fontos, hogy a szöveg „hogyan adja el magát” – a lehető legtömörebben, világosan, a forrásszövegből el nem véve, és ahhoz hozzá nem téve kell a fordítást elkészíteni. Adott esetben tehát hivatalos német magyar fordítás nem tilos a szövegen abból a szem­pontból „javítani”, hogy a forrásdokumentum – az adott nyelvet sokszor nem anyanyelvi szinten beszélő – szerzőjének nehézkes és bonyolult fogalmazásmódját a fordító a mondanivaló és értelmesség megtartása mellett leegyszerűsíti.

A felhasználó megszólításánál, illetve az általános hangvételnél nagyon fontos, hogy tartózkodó, semleges hangot üssünk meg, és habár a szöveg igen gyakran tartalmaz utasításokat kiadó, tehát kvázi felszólító mondatokat, ezeket rendszerint ponttal kell lezárni, kivéve azt az esetet, amikor kifejezetten tiltó, veszélyre felhívó mondat szerepel a szövegben.

Mértékegységek, szabványok

Gépek, berendezések, de akár járművek kezelési és üzemeltetési útmutatójánál, javítási kézikönyvénél korábban előfordulhatott, hogy a forrásdokumentum tulajdonképpen az észak–amerikai országok (elsősorban az Egyesült Államok) piacára szánt kézikönyv volt. A fordítónak ilyenkor volt a legnehezebb dolga, ugyanis az összes angolszász mértékegységet át kellett váltania metrikusra. Szerencsére az internet korában már bármelyik keresőprogram segítségével pillanatok alatt találhatók átváltóprogramok, fordítóiroda pestlőrinc amelyekkel az átváltási arányok ismerete nélkül is konvertálható a Fahrenheit–fok (F) Celsius–fokra (C, ezt angolul centigrade–ként is használják), a font (Ibs) kilogrammra, a mérföld (mile vagy mi) kilométerre, méterre, a hüvelyk (inch vagy in) milliméterre. stb.

(A „unit converter” keresőkifejezéssel számos releváns találat érhető el bárme­lyik internetes keresőprogramban.) Az inch esetében érdekes jelenség figyelhető meg: a széles körű informatikai használat hatására terjed a hüvelyk szó használata, ugyanakkor a magyar nyelvben német hatásra mindig is élt a col, amely csereszabatos a hüvelyk­kel, sőt, műszaki környezetben sokkal inkább preferált. Bizonyos esetekben nem is szükséges, vagy egyenesen tilos a konverzió (ilyen pl. a járműipar, ahol a keréktárcsa méretmegjelölésére teljesen elfogadott és elvárt a col vagy hüvelyk, („szimbólum hiteles angol fordítás pestlőrinc is gyakran használatos, ilyenkor a teljesen korrekt megoldás a 15”-ös (colos) vagy 15”-es (hüvelykes), tehát a ragozott forrna). Ugyancsak nemzetközi szinten elfogadott járműipari szabványok használatosak pl. a motorolajoknál, ahol az API (American Pe­troleum Institute) vagy hivatalos német fordítás xx. kerület a SAE (Society of Automotive Engineers) betűszavakkal bármely, hazai piacon forgalomba kerülő olajterméken találkozhatunk. Utóbbi kiegészül az olaj minőségét konkrétan leíró 15W–40, 10W–40, 10W–30 stb. jelölésekkel. Az ezek által az intézmények által kialakított szabványrendszert értik és használják szerte a világon.

A másik – a globalizált dokumentumkezelés korában egyre gyakoribb – dokumentumtípus a vegyes mértékegységrendszert tartalmazó, tehát ahol egymás mellett szere­pel az angolszász és a metrikus megfelelő. Egyéb utasítás hiányában mindkét válfajnál – tehát akár csak angolszász, akár vegyes mértékegységek használatával állunk szemben – elegendő a metrikus mértékegységek megtartása, bár természetesen a későbbi konfliktusok elkerülésére inkább a megrendelővel történő egyeztetés ajánlott.

Sache auch treu sind. Und selbst wenn sie mit glücklicher Hand für ihre Lektüre immer nur zu Originalen gegriffen hätten, ergäbe das in der Summe ein ausgesprochen kurioses Bild von der Welt - wären es englische Leser, wüssten sie nichts von der Bibel, von Tolstoi oder vom Planet der Affen. Letztlich kaschiert das Diktum also nur die zweifelhafte Ansicht, eine Übersetzung sei etwas Zweitklassiges. Im Grunde ist das gemeint, wenn jemand sagt, eine Übersetzung sei kein offizielle ungarisch übersetzung budapest Ersatz für ein Original.

5. FIKTIONEN DES FREMDEN: DAS PARADOX DESFREMDEN KLANGS«

Wer als Literaturkritiker oder Laie eine Übersetzung in den Himmel loben wollte, tat das im 20. Jahrhundert meist mit den Worten, der Text klinge ja, als sei er auf Deutsch (oder Englisch oder Französisch) geschrieben worden. Das ist hohles Lob, hat doch derselbe Kreis von Kritikern und Laien sich häufig als unfähig erwiesen zu erkennen, wann es sich bei einer angeblichen Übersetzung in Wahrheit um ungarisch übersetzung preise ein Original handelte. Gleichwohl stehen Natürlichkeit und Flüssigkeit in derZiel-« oderEmpfängersprache« hoch im Kurs und prägen die heutige Übersetzungspraxis nicht nur in der englischsprachigen Welt. Es gibt aber auch Gegenstimmen. Lässt ein in Paris spielender Kriminalroman seine Figuren in flüssigstem Englisch sprechen und denken - sogar dann, wemi sie den Boulevard Saint-Germain entlangtrotten, Pernod trinken und ein jarret de porc aux lentilles verputzen dann stimmt etwas nicht. Worin soll der Gewinn liegen, wenn man als Bettlektüre einen französischen Krimi liest, der nichts Französisches enthält? Wollen wir nicht, dass unsere französischen Kriminalbeamten wie Franzosen klingen? Domestizierende Übersetzungsstile, die gallischen Gangstern das Französische austreiben, sind von Kritikern als Ausübungetlniozentrischer Gewalt« gebrandmarkt worden.1 Ein Berufsethos, juristische übersetzung ungarisch sagen diese Kritiker, sollte Übersetzer davon abhalten, aus Übersetzungen fremdsprachlicher Werke alles Fremde zu tilgen.

Wie also ließe sich die Fremdheit des Fremden in der Empfängersprache am besten darstellen? Jean d’Alembert, Mathematiker, Philosoph und mit Diderot Herausgeber der Enzyklopädie, gab darauf 1763 eine sinnreiche ungarisch fachübersetzer budapest Antwort:

Wie Ausländer [Französisch] sprechen, ist das Vorbild für eine gute Übersetzung. Das betreffende Werk sollte unsere Sprache nicht mit der abergläubischen Vorsicht sprechen, mit der wir unsere Muttersprache gebrauchen, sondern mit einer noblen Freiheit, die es gestattet, Züge der einen Sprache zu entleihen, damit sie die andere schmücke. So getan, kann eine Übersetzung alle Qualitäten aufweisen, die sie zu einer ungarisch deutsch websiteübersetzung Empfehlung machen - eine natürliche und ungezwungene Manier, welcher der Genius des Originals anhaftet, und daneben das zusätzliche Arom eines Heimatlands, geschaffen durch seine fremde Färbung.2

Dieses Vorgehen birgt das Risiko, dass der fremde Klang einer Übersetzung - genau wie die etwas unnatürliche Ausdrucksweise eines echten Ausländers, der Französisch (oder Englisch oder Deutsch ...) spricht - in vielen gegenwärtigen und historischen Deutsch Ungarisch Übersetzung Kontexten womöglich als unbeholfen, falsch oder als noch Schlimmeres abgelehnt wird.

So wollte etwa im Jahr 282 v. u. Z. ein römischer Gesandter namens Postumius, der nur über Schulgriechisch verfugte, mit der an der Ferse des italienischen Stiefels gelegenen Stadt Tarent, in der man Griechisch sprach, Verhandlungen fuhren. Die Tarenter jedoch scherten sich nicht um das, was der Mann zu sagen hatte, sondern achteten nur auf die Patzer, die ihm bei sprachlichen Feinheiten unterliefen. Sie platzten laut lachend heraus über seine Fehler und jagten ihn schließlich vom Platze. Als er ging, lüftete ein Betrunkener sein Gewand und angol fordítás árak ker bespritzte die Toga des Botschafters mit deutsch ungarisch übersetzung preis Schmutz.3

übersetzung fordítás BACK